Pedagog szkolny PDF Drukuj EmailPROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH
ORAZ METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

 


Szkolne procedury postępowania oraz metody współpracy z policją mają na celu usprawnić podejmowanie działań przez szkołę w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.
Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
W myśl tego dokumentu, szkoła podejmuje działania interwencyjne, polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy uczniowie używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. Szkoła jako instytucja zwraca się do policji o pomoc przede wszystkim w przypadkach zachowań, których stopień nasilenia wykazuje znamiona przestępstwa, a charakter ich jest utrwalony, powtarzający się, o znacznym nasileniu, a u podłoża ich leży demoralizacja, odrzucenie obowiązujących norm lub społeczne niedostosowanie.
 
I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i  przemoc.
1.    Nauczyciel, który zauważy agresywne zachowanie ucznia, powinien zareagować na nie, przerywając je bezzwłocznie.
2.    O zdarzeniu powinien poinformować wychowawcę ucznia.
3.    Wychowawca ucznia powinien przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą w obecności nauczyciela - świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka), ocenić zdarzenie i wyciągnąć wnioski).
4.    Zdarzenie powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, ewentualnie powinna być sporządzona notatka (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).
5.    Do obowiązków wychowawcy należy poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji.
6.    Wychowawca musi zgłosić powtarzające się sytuacje do pedagoga oraz dyrektora szkoły.
7.    Należy natychmiast powiadomić pedagoga i dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).
8.    Wychowawca ustala, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, sankcje w stosunku do ucznia /uczniów, zgodnie ze Statutem Szkoły.
9.    Wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów konsekwencji, wynikających ze Statutu Szkoły.


II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI

1.    W przypadku zauważenia dewastacji mienia szkolnego, każdy pracownik szkoły zobowiązany jest interweniować i powstrzymać sprawcę/sprawców dewastacji.
2.    W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy (lub sprawców) osoba, która zauważy dewastację powinna przeprowadzić wyjaśnienie, rozmowy ze wszystkimi osobami, mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia oraz podjąć czynności mające na celu ustalenie sprawcy (sprawców).
3.    Wychowawca lub pedagog szkolny zobowiązany jest wezwać rodziców ucznia, sprawcy czynu i poinformować ich o zdarzeniu oraz konieczności naprawienia szkody.
4.    W przypadku dużej szkody zachodzi konieczność obligatoryjnego wezwania policji.
5.    Dyrektor szkoły lub z jego upoważnienia wychowawca sprawcy albo pedagog szkolny wszczyna procedury prawne, mające na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców szkody.
6.    Wobec ucznia - sprawcy dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności, wychowawca wyciąga konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.
7.    Sprawcy dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności, zobowiązani są do odpracowania szkody - wykonania prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły.


III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POBICIA
UCZNIA PRZEZ UCZNIA

W przypadku pobicia ucznia przez ucznia nauczyciel powinien:
1.    Podjąć czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia w celu rozpoznania sytuacji.
2.    Sprawdzić, czy żaden z uczniów nie ucierpiał wskutek zdarzenia.
3.    W razie stwierdzenia uszkodzeń ciała, powinien udzielić uczniowi pierwszej pomocy lub skierować go do punktu pomocy medycznej.
4.    O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić wychowawców uczniów lub pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
5.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek poważniejszych obrażeń u któregoś z uczniów (krwawe wybroczyny, opuchlizna, rany, itp.), nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki ze zdarzenia i przedłożenia jej dyrektorowi szkoły. Na jej podstawie dyrekcja powiadamia policję.
6.    Wychowawca klasy lub pedagog szkolny odnotowuje zdarzenie w dzienniku klasowym oraz powiadamia pisemnie rodziców o zajściu i wzywa ich do szkoły, celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
7.    Rozmowa wyjaśniająca z uczniem powinna odbywać się w obecności rodziców ucznia.
8.    Uczeń ponosi konsekwencje swojego czynu przewidziane w Statucie Szkoły.


IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY DOKONANEJ PRZEZ UCZNIA

W przypadku zauważenia lub zgłoszenia kradzieży należy:
1.    Podjąć czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
2.    W miarę możliwości dokonać sprawdzenia rzeczy ucznia (plecak, piórnik, kurtka).
Nauczyciel nie ma prawa osobiście rewidować ucznia. Uczeń sam dobrowolnie powinien pokazać swoje rzeczy - w obecności  drugiego  nauczyciela.
3.    Jeżeli uczeń odmawia pokazania swoich rzeczy, należy niezwłocznie wezwać policję oraz rodziców ucznia, aby w ich obecności przeprowadzić z uczniem rozmowę wyjaśniającą.
4.    Jeżeli został ujawniony podejrzany sprawca, należy o tym fakcie powiadomić dyrektora lub pedagoga szkolnego oraz wychowawcę ucznia, oraz sporządzić notatkę, przedkładając ją dyrektorowi szkoły.
5.    Na podstawie notatki o zdarzeniu dyrektor szkoły zawiadamia policję.
  6.    Za swój czyn uczeń ponosi karę przewidzianą w Statucie Szkoły.
8.    Pedagog szkolny oraz wychowawca ucznia powinni zdiagnozować środowisko rodzinne ucznia, w celu dokładnego poznania sytuacji materialnej rodziny ucznia. Jeżeli potwierdzą potrzebę pomocy materialnej uczniowi lub jego rodzinie, należy zawiadomić ośrodek pomocy społecznej oraz tam skierować rodziców ucznia.
9.    W drastycznych przypadkach, wymagających interwencji Sądu Rodzinnego, należy zawiadomić kuratora sądowego.


V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU PRZEZ UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM

1.    W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia szkoły podstawowej, nauczyciel dyżurny odnotowuje to w dzienniku klasowym w formie uwagi, a następnie wpisuje uwagę w zeszycie ucznia. Uwagę tę podpisują rodzice dziecka.
2.    W przypadku powtórzenia się powyższej sytuacji, uczeń ponosi karę przewidzianą przez Statut Szkoły. Wychowawca na piśmie zawiadamia rodziców lub opiekunów ucznia o zdarzeniu i wzywa ich do szkoły. W ich obecności wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem.
3.    Jeżeli powyższe działania okażą się nieskuteczne, po wyczerpaniu wszelkich metod wychowawczych lub jeśli rodzice nie podejmują współpracy z wychowawcą lub pedagogiem, wówczas szkoła powiadamia o tym Sąd Rodzinny i Nieletnich.


VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYMUSZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ UCZNIÓW

W przypadku zauważenia lub zgłoszenia zdarzenia wymuszeń dokonywanych przez uczniów, nauczyciel dyżurujący informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy ucznia podejrzanego o ten czyn.
1.    Pedagog szkolny wraz z wychowawcą podejmują czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, sprawcy czynu i ewentualnych pokrzywdzonych.
2.    W przypadku wykrycia i potwierdzenia sprawcy czynu, pedagog szkolny lub wychowawca sprawcy wymuszenia wzywają rodziców ucznia i w ich obecności przeprowadzają z nim rozmowę wyjaśniającą. W rozmowie należy poinformować o konsekwencjach prawnych czynu oraz społecznej wymowie takich zachowań.
3.    Na koniec rozmowy wyjaśniającej wskazane jest podpisanie z uczniem kontraktu, w którym zobowiąże się on do nie popełniania więcej ww. czynu . W przypadku powtórzenia się czynu, należy sporządzić notatkę służbową i na jej podstawie powiadomić policję.
4.    Jeżeli w rozmowie wyjaśniającej okaże się, że dziecko dopuszczało się wymuszeń z powodu trudnej sytuacji materialnej w domu, należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w celu objęcia rodziny pomocą systemową.


VII. PROCEDURY POWIADAMIANIA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH


1.    Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
2.    Wychowawca sporządza notatkę służbową w dzienniku lekcyjnym, w rubryce „kontakty z rodzicami”.
3.    W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową(pedagog, dyrekcja).
VIII.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU W SZKOLE


1.    W sytuacji nagłego wypadku na terenie szkoły, nauczyciel powinien niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić, czy żaden z uczniów nie ucierpiał.
2.    W przypadku poszkodowania ucznia należy udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wezwać pomoc lekarską. Do czasu przyjazdu lekarza nauczyciel musi być obecny przy poszkodowanym.
3.    Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach  dyrekcję szkoły, sporządzając później także pisemną notatkę.IX.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA DZIECKA W DOMU PRZEZ RODZICÓW

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia pobicia dziecka (uszkodzenia ciała, zadrapania, siniaki) nauczyciel powinien :

1.    Przeprowadzić dyskretny wywiad w celu ustalenia przyczyny i sprawcy uszkodzeń ciała ucznia.
2.    Jeżeli istnieją podejrzenia o większej ilości urazów, należy skontaktować się higienistką lub lekarzem w celu ich potwierdzenia lub wykluczenia. Jeżeli są widoczne krwawe wybroczyny, należy o tym natychmiast powiadomić policję.
3.    Jeżeli oględziny potwierdzą uszkodzenia, należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę ucznia. Z podjętych ustaleń należy sporządzić notatkę i przedłożyć ją dyrektorowi szkoły.
4.    Na podstawie notatki dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny, policję lub prokuraturę.
5.    W przypadku potwierdzenia pobicia dziecka przez rodziców lub opiekunów, dyrektor szkoły, wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców lub opiekunów poszkodowanego ucznia, powiadamiając ich o ujawnieniu pobicia dziecka, podjętych przez szkołę działaniach, o odpowiedzialności karnej za czyn, ewentualnie o prawach ofiary i procedurze zawiadomienia odpowiednich organów (tj. obdukcja lekarska, wniosek do policji o popełnieniu przestępstwa i ściganiu sprawcy).
6.    Pokrzywdzone dziecko należy otoczyć opieką, zapewnić mu pomoc psychologiczną, skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, w celu ewentualnej pomocy rodzinie dziecka krzywdzonego.


X. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA,
ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ
UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

Nauczyciel podejrzewający, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy ucznia.
1.    Należy odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego; stwarzać warunki ,w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
2.    Następnie należy wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.
3.    Nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów nieletniego ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka.
4.    O pozostawieniu ucznia w szkole czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia, i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5.    Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu i zdrowiu innych osób.
6.    W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ucznia, policja ma możliwość przewiezienia go do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( do 24 godzin). O  fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców ( opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
7.    Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się w stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
8.    Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dlatego o tym fakcie dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić policję.

XI. PROCEDURA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK

1.    Nauczyciel, znajdując substancję przypominającą wyglądem narkotyk, zachowując środki ostrożności, powinien zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz przed ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2.    Nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać , przelewać, wąchać, dotykać, smakować, itp. Substancję należy umieścić w pomieszczeniu niedostępnym dla innych osób, nie pozostawiając jej bez dozoru - nawet w pomieszczeniu zamkniętym.
3.    W miarę możliwości należy spróbować ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
4.    O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, który wzywa policję.
5.    Po przyjeździe policji należy niezwłocznie przekazać policjantom zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
6.    Nie wolno ujawnionego środka samemu dostarczać do komisariatu lub komendy policji.


XII.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
PODEJRZENIA UCZNIA O POSIADANIE PRZY SOBIE
SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK

1.    Nauczyciel, podejrzewający ucznia o posiadanie przy sobie substancji przypominającej narkotyk, ma prawo żądać, aby uczeń, w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.), przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej (plecaka) oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.
2.    Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
3.    O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
4.    Przybyli do szkoły rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu, ponieważ w związku z popełnionym przestępstwem policja - na podstawie art.37 § 1 U.p.n. musi wykonać z nieletnim, który popełnił czyn karalny, niezbędne czynności np. zatrzymać nieletniego w celu wykonania czynności procesowych.
5.    W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości swojej teczki, dyrektor wzywa policję, która dokonuje przeszukania odzieży i przedmiotów należących do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję, zabierając ją do ekspertyzy.
6.    Do czasu przyjazdu policji uczeń powinien zostać odizolowany, zachowanie jego powinno być pod kontrolą. Należy zwrócić uwagę, aby uczeń nie ukrył, nie przekazał innej osobie, nie połknął, nie wyrzucił posiadanej substancji narkotycznej.
7.    Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją przybyłej policji.
8.    Nauczyciel sporządza możliwie dokładną notatkę służbową wraz ze swymi spostrzeżeniami.

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA
WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
LUB PRZESTĘPSTWA


1.    W przypadku popełnienia na terenie szkoły jakiegokolwiek czynu karalnego albo przestępstwa lub wykroczenia, nauczyciel niezwłocznie musi o tym powiadomić dyrektora szkoły.
2.    Sprawca zdarzenia (jeśli przebywa na terenie szkoły ) powinien zostać przekazany pod opiekę pedagogowi lub dyrektorowi szkoły, a jego rodzice niezwłocznie wezwani do szkoły.
3.    Jeśli jest to możliwe, powinny zostać ustalone okoliczności czynu i świadkowie zdarzenia.
4.    Dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji, gdy sprawa jest poważna ( rozbój, uszkodzenie ciała) lub jeśli sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana nikomu.
5.    Przyjmujący zgłoszenie policjant podejmie dalsze decyzje, co do toku postępowania i ewentualnie przekaże je zgłaszającemu.
XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA WAGARUJĄCEGO

1.    O każdej nieobecności ucznia w szkole wychowawca powinien powiadomić rodziców ucznia (telefonicznie lub osobiście).
2.    W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, wychowawca każdorazowo zobowiązany jest pisemnie powiadomić rodziców ucznia.
3.    Wychowawca ucznia wagarującego powinien powiadomić pedagoga szkolnego o uczniu nadmiernie opuszczającym zajęcia szkolne.
4.    W przypadku ustanowionego dozoru kuratorskiego nad uczniem, pedagog szkolny zobowiązany jest poinformować o wagarach Sąd Rodzinny i Nieletnich.
5.    Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowy wychowawcze z uczniem wagarującym, o konsekwencjach, przewidzianych w Statucie Szkoły, jakie może ponieść.
6.    Pedagog szkolny wzywa pisemnie rodziców ucznia do szkoły w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz kontroli wobec ucznia, zmierzających do zapewnienia jego regularnego uczęszczania do szkoły.
7.    Jeżeli uczeń ma zaległości programowe, należy udzielić mu pomocy w celu ich uzupełnienia (np. pomoc koleżeńska, kółka wyrównawcze) lub skierować ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8.    W przypadku niezgłoszenia się rodziców ucznia do szkoły, wychowawca klasy i pedagog szkolny zobowiązani są przeprowadzić wywiad w środowisku ucznia.
9.    Pedagog szkoły może poinformować organ prowadzący o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia.
10.    W uzasadnionych przypadkach możliwa jest współpraca z policją, polegająca na legitymowaniu ucznia w godzinach lekcyjnych w miejscach i okolicznościach wskazujących na bezzasadne przebywanie tam.
11.    Jeżeli nieobecności ucznia w szkole powtarzają się, dyrektor szkoły wysyła do rodziców wezwanie - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - do zapewnienia przez nich spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
12.    W przypadku dalszej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, w celu przymuszenia rodziców ucznia do zapewnienia przez nich spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia, po 7 dniach od doręczenia wezwania dyrektor szkoły może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucji administracyjnej.
13.    Jeżeli zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne, a uczeń nadal nie spełnia obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły lub z jego upoważnienia pedagog szkoły zobowiązany jest poinformować Sąd Rodzinny i Nieletnich o zaistniałej sytuacji, złożyć wniosek o dozór kuratorski nad uczniem, umieszczenie go w placówce wychowawczej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom ucznia.

 

 

Ulti Clocks content

 

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 2 SP   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010