Wyprawka szkolna Drukuj Email

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRODACH INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ NA ROK 2011/2012

DO DNIA 06.07.2011 R.

 

 

wniosek oraz wszelkie informacje udzielane będą w sekretariacie szkoły

 

UCZNIOWIE OBJĘCI PROGRAMEM:

 

1) uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum,

 

2) uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwani

dalej „uczniami niepełnosprawnymi”, uczęszczający w roku szkolnym

2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów.


 

 

 

 

 

 

Owoce i Warzywa w Szkole

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 3 SP   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010