Pedagog szkolny PDF Drukuj Email

 

Procedury postępowania
w sytuacjach trudnych obowiązujące w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Brodach
oraz metody współpracy
z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci
i młodzieży przestępczością i demoralizacją

 

 

Szkolne procedury postępowania oraz metody współpracy z policją mają na celu usprawnić podejmowanie działań przez szkołę w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązują następujące rozporządzenia:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 • Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją; MENiS oraz Komenda Główna Policji; 2004 r.

 

W myśl tych dokumentów szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy uczniowie używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. Szkoła jako instytucja zwraca się do policji o pomoc przede wszystkim w przypadkach zachowań, których stopień nasilenia wykazuje znamiona przestępstwa a charakter ich jest utrwalony, powtarzający się, o znacznym nasileniu, a u podłoża ich leży demoralizacja, odrzucenie obowiązujących norm lub społeczne niedostosowanie. 

 

I. ROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

 

Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc

1.       Nauczyciel, który zauważy agresywne zachowanie ucznia, powinien zareagować na nie, przerywając je bezzwłocznie.

2.      O zdarzeniu powinien poinformować wychowawcę ucznia.

3.      Wychowawca ucznia powinien przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą w obecności nauczyciela-świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka) ocenić zdarzenie i wyciągnąć wnioski).

4.      Zdarzenie powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, ewentualnie powinna być sporządzona notatka (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).

5.      Do obowiązków wychowawcy należy poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji.

6.      Wychowawca musi zgłosić powtarzające się sytuacje do pedagoga oraz dyrektora szkoły.

7.      Należy natychmiast powiadomić pedagoga i dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).

8.     Wychowawca ustala, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, sankcje w stosunku do ucznia, zgodnie ze Statutem Szkoły.

9.      Wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji, wynikających ze Statutu Szkoły.

 

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI

 

 1. W przypadku zauważenia dewastacji mienia szkolnego, każdy pracownik szkoły zobowiązany jest interweniować i powstrzymać sprawcę/sprawców dewastacji.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy (lub sprawców) osoba, która zauważy dewastację powinna przeprowadzić wyjaśnienie, rozmowy ze wszystkimi osobami, mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia oraz podjąć czynności mające na celu ustalenie sprawcy (sprawców).
 3. Wychowawca lub pedagog szkolny zobowiązany jest wezwać rodziców ucznia, sprawcy czynu i poinformować ich o zdarzeniu oraz konieczności naprawienia szkody.
 4. W przypadku dużej szkody zachodzi konieczność obligatoryjnego wezwania policji.
 5. Dyrektor szkoły lub z jego upoważnienia wychowawca sprawcy albo pedagog szkolny wszczyna procedury prawne mające na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców szkody.
 6. Wobec ucznia - sprawcy dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności, wychowawca wyciąga konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.
 7. Sprawcy dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności, zobowiązani są do odpracowania szkody - wykonania prace społecznie użytecznych na rzecz szkoły. 

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POBICIA

UCZNIA PRZEZ UCZNIA

 

W przypadku pobicia ucznia przez ucznia nauczyciel powinien:

 1. Podjąć czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia w celu rozpoznania sytuacji.
 2. Sprawdzić, czy żaden z uczniów nie ucierpiał w skutek zdarzenia.
 3. W razie stwierdzenia uszkodzeń ciała, powinien udzielić pierwszej pomocy lub skierować do punktu pomocy medycznej.
 4. O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany powiadomić wychowawców, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek poważniejszych obrażeń u któregoś z uczniów (krwawe wybroczyny, opuchlizna, rany, itp.), nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki ze zdarzenia i przedłożenia jej dyrektorowi szkoły. Na jej podstawie dyrekcja powiadamia policję.
 6. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny odnotowuje zdarzenie w dzienniku klasowym oraz powiadamia pisemnie rodziców o zajściu i wzywa ich do szkoły, celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
 7. Rozmowa wyjaśniająca z uczniem powinna odbywać się w obecności rodziców ucznia.
 8. Uczeń ponosi konsekwencje swojego czynu przewidziane w Statucie Szkoły.

 

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY DOKONANEJ PRZEZ UCZNIA

 

W przypadku zauważenia lub zgłoszenia kradzieży należy:

 1. Podjąć czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
 2. W miarę możliwości dokonać sprawdzenia rzeczy ucznia (plecak, piórnik, kurtka).
 3. Nauczyciel nie ma prawa osobiście rewidować ucznia. Uczeń sam dobrowolnie powinien pokazać swoje rzeczy - w obecności jeszcze innego nauczyciela.
 4. Jeżeli uczeń odmawia pokazania swoich rzeczy, należy niezwłocznie wezwać policję oraz rodziców ucznia, aby w ich obecności przeprowadzić z uczniem rozmowę wyjaśniającą.
 5. Jeżeli został ujawniony podejrzany sprawca, należy o tym fakcie powiadomić dyrektora lub pedagoga szkolnego oraz wychowawcę ucznia, sporządzić notatkę, przedkładając ją dyrektorowi szkoły.
 6. Na podstawie notatki o zdarzeniu dyrektor szkoły zawiadamia policję.
 7. Za swój czyn uczeń ponosi karę przewidzianą w statucie szkoły.
 8. Pedagog szkolny oraz wychowawca ucznia powinni zdiagnozować środowisko rodzinne ucznia, w celu dokładnego poznania sytuacji materialnej rodziny ucznia. Jeżeli potwierdzą potrzebę pomocy materialnej uczniowi lub jego rodzinie, należy zawiadomić ośrodek pomocy społecznej i tam skierować rodziców ucznia.
 9. W drastycznych przypadkach, wymagających interwencji Sądu Rodzinnego, należy zawiadomić kuratora sądowego. 

 

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU PRZEZ UCZNIA

 

 1. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia nauczyciel odnotowuje to w dzienniku klasowym w formie uwagi, a następnie wpisuje w zeszycie ucznia. Uwagę tę podpisują rodzice dziecka.
 2. W przypadku powtórzenia się powyższej sytuacji, uczeń ponosi karę przewidzianą przez Statut Szkoły. Wychowawca na piśmie zawiadamia rodziców lub opiekunów ucznia o zdarzeniu i wzywa ich do szkoły. W ich obecności wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem.
 3. Jeżeli powyższe działania okażą się nieskuteczne, po wyczerpaniu wszelkich metod wychowawczych lub rodzice nie podejmują współpracy z wychowawcą lub pedagogiem, wówczas szkoła powiadamia o tym Sąd Rodzinny i Nieletnich.

 

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYMUSZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ UCZNIÓW

 

 1. W przypadku zauważenia lub zgłoszenia zdarzenia wymuszeń dokonywanych przez uczniów, nauczyciel dyżurujący informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy ucznia podejrzanego o ten czyn.
 2. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą podejmują czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, sprawcy czynu i ewentualnych pokrzywdzonych.
 3. W przypadku wykrycia i potwierdzenia sprawcy czynu, pedagog szkolny lub wychowawcy sprawcy wymuszenia wzywają rodziców ucznia i w ich obecności przeprowadzają z nim rozmowę wyjaśniającą. W rozmowie należy poinformować o konsekwencjach prawnych czynu oraz społecznej wymowie takich zachowań.
 4. Na koniec rozmowy wyjaśniającej wskazane jest podpisanie z uczniem kontraktu, w którym zobowiąże się on do nie popełniania więcej ww. czynu. W przypadku powtórzenia się czynu, należy sporządzić notatkę służbową i na jej podstawie powiadomić policję.
 5. Jeżeli w rozmowie wyjaśniającej okaże się, że dziecko dopuszczało się wymuszeń z powodu trudnej sytuacji materialnej w domu, należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w celu objęcia rodziny pomocą systemową.

 

 

VII. PROCEDURY POWIADAMIANIA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 

 

 1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
 2. Wychowawca sporządza notatkę służbową w dzienniku lekcyjnym w rubryce „kontakty z rodzicami”.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową (pedagog, dyrekcja). 

 

 

VIII.     PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU W SZKOLE

 

 

1.       W sytuacji nagłego wypadku na terenie szkoły, nauczyciel powinien niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić, czy żaden z uczniów nie ucierpiał.

2.      W przypadku poszkodowania ucznia, należy udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wezwać pomoc lekarską, do czasu przyjazdu lekarza nauczyciel musi być obecny przy poszkodowanym.

3.      Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, nauczyciel zobowiązany o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach powiadomić dyrekcję szkoły, sporządzając także pisemną notatkę.IX.           PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA DZIECKA W DOMU PRZEZ RODZICÓW

 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia pobicia dziecka (uszkodzenia ciała, zadrapania, siniaki) nauczyciel powinien :

 

1.    Przeprowadzić dyskretny wywiad w celu ustalenia przyczyny i sprawcy uszkodzeń ciała ucznia.

2.   Jeżeli istnieją podejrzenia o większej ilości urazów, należy skontaktować się higienistką lub lekarzem w celu ich potwierdzenia lub wykluczenia. Jeżeli są widoczne krwawe wybroczyny, należy o tym natychmiast powiadomić policję.

3.   Jeżeli oględziny potwierdzą uszkodzenia, należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę ucznia. Z podjętych ustaleń należy sporządzić notatkę i przedłożyć ją dyrektorowi szkoły.

4.   Na podstawie notatki dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny, policję lub prokuraturę.

5.    W przypadku potwierdzenia pobicia dziecka przez rodziców lub opiekunów dyrektor szkoły lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców lub opiekunów poszkodowanego ucznia, powiadamiając ich o ujawnieniu pobicia dziecka, podjętych przez szkołę działaniach, o odpowiedzialności karnej za czyn, ewentualnie o prawach ofiary i procedurze zawiadomienia odpowiednich organów (tj. obdukcja lekarska, wniosek do policji o popełnieniu przestępstwa i ściganiu sprawcy).

6.   Pokrzywdzone dziecko należy otoczyć opieką, zapewnić mu pomoc psychologiczną, skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w celu ewentualnej pomocy rodzinie dziecka krzywdzonego.

 

X.               PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA,

ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ

UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 

1.       Nauczyciel podejrzewający ucznia o bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy ucznia.

2.      Należy odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarzać warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3.      Nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów nieletniego ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego przybycia do szkoły.

4.      O dalszym postępowaniu decyduje rodzic/prawny opiekun ucznia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5.      W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem, dyrektor szkoły wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

6.      Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób.

7.      W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ucznia policja ma możliwość przewiezienia go do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (opiekunów) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

8.     Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się w stanie upojenia alkoholowego lub odurzenia środkami na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

9.      Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dlatego o tym fakcie dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić policję. 

 

 

XI.            PROCEDURA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK

 

1.       Nauczyciel, znajdując substancję przypominającą wyglądem narkotyk, zachowując środki ostrożności, powinien zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz przed ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

2.      Nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać, dotykać, smakować, itp. Substancję należy umieścić w pomieszczeniu niedostępnym dla innych osób, nie pozostawiając jej bez dozoru - nawet w pomieszczeniu zamkniętym.

3.      W miarę możliwości należy spróbować ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

4.      O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, który wzywa policję.

5.      Po przyjeździe policji należy niezwłocznie przekazać policjantom zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

6.      Nie wolno ujawnionego środka samemu dostarczać do komisariatu lub komendy policji.

 

 

XII.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

PODEJRZENIA UCZNIA O POSIADANIE PRZY SOBIE

SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK

 

1.       Nauczyciel, podejrzewający ucznia o posiadania przy sobie substancji przypominającej narkotyk, ma prawo żądać, aby uczeń, w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.), przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej (plecaka) oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją.

2.      Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

3.      O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz (opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.

4.      Przybyli do szkoły rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu, ponieważ w związku z popełnionym przestępstwem policja - na podstawie art.37 § 1 u.p.n. musi wykonać z nieletnim, który popełnił czyn karalny, niezbędne czynności np. zatrzymać nieletniego w celu wykonania czynności procesowych.

5.      W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości swojej teczki, dyrektor wzywa policję, która dokonuje przeszukania odzieży i przedmiotów należących do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję, zabierając ją do ekspertyzy.

6.      Do czasu przyjazdu policji uczeń powinien zostać odizolowany, zachowanie jego powinno być pod kontrolą. Należy zwrócić uwagę, aby uczeń nie ukrył, nie przekazał innej osobie, nie połknął, nie wyrzucił posiadanej substancji narkotycznej.

7.      Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją przybyłej policji.

8.     Nauczyciel sporządza możliwie dokładną notatkę służbową.

 

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO

LUB PRZESTĘPSTWA

 

 

1.       W przypadku popełnienia na terenie szkoły jakiegokolwiek czynu karalnego albo przestępstwa lub wykroczenia nauczyciel niezwłocznie musi o tym powiadomić dyrektora szkoły.

2.      Sprawca zdarzenia (jeśli przebywa na terenie szkoły) powinien być przekazany pod opiekę pedagogowi lub dyrektorowi szkoły, a jego rodzice niezwłocznie wezwani do szkoły.

3.      Jeśli jest to możliwe, powinny być ustalone okoliczności czynu i świadkowie zdarzenia.

4.      Dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub jeśli sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana nikomu.

5.      Przyjmujący zgłoszenie policjant podejmie dalsze decyzje, co do toku postępowania i ewentualnie przekaże je zgłaszającemu.

 

 

XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADK UCZNIA WAGARUJĄCEGO

 

1.       O każdej nieobecności ucznia w szkole wychowawca powinien powiadomić rodziców ucznia (telefonicznie lub osobiście).

2.      W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, wychowawca każdorazowo zobowiązany jest pisemnie powiadomić rodziców ucznia.

3.      Wychowawca ucznia wagarującego powinien powiadomić pedagoga szkolnego o uczniu nadmiernie opuszczającym zajęcia szkolne.

4.      W przypadku ustanowionego dozoru kuratorskiego nad uczniem, pedagog szkolny z zobowiązany jest o wagarach poinformować Sąd Rodzinny i Nieletnich.

5.      Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowy wychowawcze z uczniem wagarującym, o konsekwencjach przewidzianych w Statucie Szkoły, jakie może ponieść.

6.      Pedagog szkolny wzywa pisemnie rodziców ucznia do szkoły w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz kontroli wobec ucznia zmierzających do zapewnienia jego regularnego uczęszczania do szkoły.

7.      Jeżeli uczeń ma zaległości programowe, należy udzielić jemu pomocy w celu ich uzupełnienia (np. pomoc koleżeńska, kółka wyrównawcze) lub skierować ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.     W przypadku niezgłoszenia się rodziców ucznia do szkoły, wychowawca klasy i pedagog szkolny zobowiązani są przeprowadzić wywiad w środowisku ucznia.

9.      Pedagog szkoły może poinformować organ prowadzący o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia.

10.  W uzasadnionych przypadkach możliwa jest współpraca z policją, polegająca na legitymowaniu uczniów w godzinach lekcyjnych w miejscach i okolicznościach wskazujących na bezzasadne przebywanie tam.

11.   Jeżeli nieobecności ucznia w szkole powtarzają się, dyrektor szkoły wysyła do rodziców - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - do zapewnienia przez nich spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

12.  W przypadku dalszej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, w celu przymuszenia rodziców ucznia do zapewnienia przez nich spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia, po 7 dniach od doręczenia wezwania dyrektor szkoły może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucji administracyjnej.

13.  Jeżeli zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne, a uczeń nadal nie spełnia obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły lub z jego upoważnienia pedagog szkoły zobowiązany jest poinformować Sąd Rodzinny i Nieletnich o zaistniałej sytuacji, złożyć wniosek o dozór kuratorski nad uczniem, umieszczenie go w placówce wychowawczej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom ucznia.

 

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZPYLENIA GAZÓW NA TERENIE SZKOŁY

 

1.         W przypadku uzyskania informacji o posiadaniu przez ucznia środków chemicznych na terenie szkoły nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować prawdziwość informacji.

2.      Nauczyciel w obecności drugiej osoby (wychowawcy, pedagoga) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie może samodzielnie wykonywać czynności przeszukania rzeczy ucznia.

3.      W przypadku potwierdzenia podejrzeń nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, rodziców lub opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.

4.      Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po uprzednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest do przekazania jej do jednostki policji. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając notatkę wraz ze swymi spostrzeżeniami.

5.      W sytuacji, kiedy już doszło do rozpylenia gazów na terenie szkoły należy bezzwłocznie sprawdzić, czy nikt z uczniów nie ucierpiał z tego powodu.

6.      Należy zawiadomić dyrekcję szkoły, natychmiast zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zarządzając ewakuacją uczniów zdarzenia i zapewniając przewietrzenie.

 

 

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE

NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA GAŚNICY PROSZKOWEJ

 

 

1.       Prawidłowe użycie gaśnicy polega na skierowaniu  środka gaśniczego na źródło ognia.

2.      W przypadku niewłaściwego użycia środka gaśniczego, polegającym na skierowaniu strumienia środka gaśniczego na ludzi, należy pokrzywdzonym udzielić pomocy polegającej na obfitym przemyciu twarzy i skierowaniu do lekarza.

3.      Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania dyrektora o zdarzeniu i podjętych przez siebie działaniach i sporządzenia notatki.

4.      Jeżeli sprawcą bezzasadnego użycia gaśnicy był uczeń, należy powiadomić o tym dyrekcję szkoły i wychowawcę ucznia.

5.      Wychowawca ucznia lub pedagog szkolny zobowiązany jest do bezzwłocznego  powiadomienia o tym rodziców, lub opiekunów ucznia i wezwania ich do szkoły.W ich obecności jest przeprowadzana rozmowa wyjaśniająca z uczniem. 

 

 

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYBUCHU PETARDY NA TERENIE SZKOŁY

 

 

W przypadku zauważenia lub zgłoszenia wybuchu petardy na terenie szkoły nauczyciel natychmiast powinien:

1.             Sprawdzić czy żaden z uczniów nie ucierpiał w skutek wybuchu oraz o zdarzeniu zawiadomić dyrekcję szkoły i wezwać pomoc.

2.            Jeżeli w skutek wybuchu któryś z uczniów został ranny, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską, do czasu przybyciu lekarza nauczyciel udziela pierwszej pomocy zakładając opatrunek.

3.            Po wezwaniu pomocy należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia ewakuując z pomieszczenia pozostałe dzieci i zorganizować pierwszą pomoc poszkodowanym.

4.            Z podjętych czynności nauczyciel sporządza notatkę służbową.

 

 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU INFORMACJI

O PODŁOŻENIU W SZKOLE BOMBY LUB UJAWNIENIA PRZEDMIOTU NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

 

 

W razie informacji o podłożeniu w szkole bomby lub znalezienia podejrzanego przedmiotu niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może stanowić zagrożenie dla osób i mienia, należy:

1.       Bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

2.      Dyrektor szkoły powiadamia policję dzwoniąc pod numer 997. Zawiadamiając, podaje następujące dane:

·         rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu

·         treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego

·         numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożenia oraz dokładny czas jej przyjęcia

·         opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu

3.      Dyrektor wykonuje wszystkie polecenia dyżurującego policjanta, który przejmuje kierowanie akcją i podejmuje decyzję o sposobie działań aż do momentu przyjazdu policji na miejsce zdarzenia.

4.      Do czasu przyjazdu policji, należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania, uczniów na niebezpieczeństwo.

5.      Dyrektor szkoły czuwa nad przebiegiem akcji aż do przyjazdu policji. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać.

6.      Policja na miejscu zabezpiecza teren.

7.      Zainteresowania i uwagi wymagają:

·         rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób,

·         pozostawione bez opieki przedmioty typu: paczki, pakunki,

·         osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,

·         samochody w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach.

8.     Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

9.      Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić zagrożony teren, zabierając dokumenty szkolne.

 

 

XIX.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

AWARII AUTOBUSU

 

1.         W przypadku awarii pojazdu kierowca o zaistniałej sytuacji zawiadamia przewoźnika.

2.        Jeżeli do awarii autobusu doszło w wyniku kolizji drogowej, kierowca autobusu zobowiązany jest do powiadomienia o zdarzeniu policji oraz do wezwania pomocy medycznej.

3.        W czasie awarii i przerwy w podróży dziećmi zajmuje się opiekun dowozu uczniów, a w razie konieczności ewakuuje je w bezpieczne miejsce.  W przypadku braku opiekuna obowiązek ten spoczywa na kierowcy.

4.        Jeżeli awaria pojazdu jest poważna i uniemożliwia dalszą jazdę, kierowca - jako przedstawiciel przewoźnika - jest odpowiedzialny za zapewnienie dzieciom innego sprawnego autobusu umożliwiającego bezpieczne dotarcie do celu w najkrótszym czasie.

 

 

XX.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIETRZEŹWEGO PRACOWNIKA

 

 

1.       W przypadku zauważenia osoby nietrzeźwej na terenie szkoły nauczyciel - dla dobra i bezpieczeństwa uczniów - powinien o tym fakcie powiadomić dyrekcję szkoły.

2.      Dyrektor placówki po zgłoszeniu zdarzenia powinien wezwać pracownika podejrzanego o stan nietrzeźwy w celu zweryfikowania informacji.

3.      Jeżeli istnieją podejrzenia nietrzeźwości pracownika, dyrektor wzywa policję w celu poddania pracownika badaniu na obecność alkoholu we krwi.

4.      Dyrektor szkoły w tym dniu odsuwa od pracy nietrzeźwego pracownika i udziela mu nagany na piśmie.

 

 

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA,

KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARA CZYNU KARALNEGO

 

1.       W przypadku popełnienia wobec ucznia czynu karalnego nauczyciel zobowiązany jest najpierw udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnić jej udzielenie przez wezwanie lekarza.

2.      Rodzice poszkodowanego ucznia powinni być poinformowani o zaistniałym zdarzeniu jak najszybciej.

3.      O zdarzeniu nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły.

4.      W przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, dyrektor szkoły powinien niezwłocznie wezwać policję. 

 

 

XXII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIELETNIEJ UCZENNICY W CIĄŻY

 

 

   1.               W przypadku podejrzenia ciąży u nieletniej uczennicy wychowawca, pedagog lub inna osoba dorosła, do której dziewczynka ma zaufanie przeprowadza z uczennicą dyskretny wywiad potwierdzający ewentualny jej odmienny stan.

  2.               W przypadku uzasadnionych podejrzeń ciąży u nieletniej, należy wezwać jej rodziców lub prawnych opiekunów celu poinformowania o tym fakcie oraz o konieczności wizyty dziewczynki u lekarza ginekologa.

  3.               Jeżeli lekarz pisemnie potwierdzi ciążę dziewczynki, należy otoczyć uczennicę opieką i zgodnie z ustawą o ochronie płodu ludzkiego zapewnić niezbędną pomoc do ukończenia edukacji w szkole.

  4.               Z powodu ciąży uczennica ma prawo do zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego lub wszystkich zajęć szkolnych. W przypadku porodu lub połogu ma prawo do urlopu macierzyńskiego, którego udziela dyrektor szkoły. Uczennica - na wniosek jej rodziców lub opiekunów - może być skierowana na indywidualny tok nauczania.

   5.               W miarę możliwości, należy zapewnić uczennicy terminowe wywiązywanie się  z  obowiązków szkolnych oraz opiekę i pomoc pedagogiczną, psychologiczną, a w trudnych sytuacjach także pomoc socjalną.

  6.               Każdy przypadek ciąży nieletniej poniżej 15 roku życia, należy zgłosić do prokuratury.

 

 

Ulti Clocks content

 

 

Owoce i Warzywa w Szkole

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 3 SP   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010