Informacje
PDF Drukuj Email

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek- 7:00 – 16:00

 


 

Wychowawcy:

mgr Mirosława Stokłosa, mgr Drozd Aneta, mgr Moskała Barbara, mgr Dorota Kasprzyk, mgr Katarzyna Kwaśnica

 


CENY OBIADÓW :

  I. Uczniowie                  4 zł

 

II. Pracownicy szkoły     8 zł


 

Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej

 

1. Kształtowanie podstawowych norm społecznych, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

2. Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania prywatności innych członków grupy.

3. Zwracanie uwagi na zgodną pracę i zabawę.

4. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez prowadzenie zajęć dotyczących świąt państwowych.

5. Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw, w drodze do i ze szkoły i do domu.

6. Organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

7. Dbałość o wygląd estetyczny świetlicy i jadalni, wdrażanie do zachowania ładu porządku.

8. Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych. Wprowadzanie różnych technik plastycznych. Organizowanie wystaw własnych prac.

9. Prowadzenie zajęć umuzykalniających. Nauka piosenek.

10. Pomoc w odrabianiu prac domowych.

11. Spotkania z literaturą dziecięcą. Współpraca z nauczycielem biblioteki. Korzystanie z zasobów bibliotecznych.

12. Rozbudzenie w dzieciach ciekawości i aktywności poznawczej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające myślenie, spostrzegawczość.

13. Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas, pedagogiem, nauczycielami przedmiotów.

14. Współpraca z rodzicami wychowanków.

15. Kultywowanie tradycji i obyczajów związanych z : Dniem Komisji Edukacji Narodowej, 11 Listopada, Andrzejkami, Mikołajkami, Bożym Narodzeniem, Dniem Babci i Dziadka, Świętem Wiosny, Wielkanocą, 3 Maja, Dniem Matki i Ojca, Dniem dziecka , Dniem Patrona. 

 

 


 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

 1. Stołówka przeznaczona jest dla członków Świetlicy Szkolnej, uczniów
  i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brodach.
 2. Ilość wydawanych posiłków ustala Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii szefowej kuchni, intendentki i po uwzględnieniu stanu technicznego kuchni.
 3. Jeśli limit ustalonych posiłków nie jest wykorzystany przez członków świetlicy szkolnej, zezwala się na korzystanie z obiadów innym uczniom szkoły oraz jej nauczycielom.
 4. Obiady po kosztach zużytego surowca przysługują uczniom Szkoły Podstawowej – cena obiadu – 4,00zł.
 5. Odpłatność za obiady wnosi się do 10-go każdego miesiąca.
 6. Zezwala się zainteresowanym na korzystanie z obiadów gościnnych, jeżeli zostały one zgłoszone i opłacone w przeddzień w uzasadnionych przypadkach (np. konferencje).
 7. Zezwala się zainteresowanym na korzystanie z obiadów na wynos (wydawanie ma się odbywać poprzez okienko do wydawania i w ilościach wg ustalonych norm).
 8. Odliczenie obiadów stosuje się, jeżeli zostały one zgłoszone z jednodniowym wyprzedzeniem i tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba, wycieczka, wyjazd służbowy, urlop)
 9. Dopuszczalne jest przekazanie swojego abonamentu innej osobie w przypadku zaistnienia nagłej przeszkody.
 10. Zezwala się pracownikom szkoły oraz uczniom na wykorzystanie pomieszczeń kuchni i stołówki na śniadania i podwieczorki.

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Regulamin określa organizację i porządek pracy w Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Brodach

 

1. Czas pracy świetlicy w pełnym wymiarze wynosi 26 godzin tygodniowo.

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie  szkoły podstawowej.

3. Zajęcia trwają od 7.00 do 16.00 ( zgodnie z Harmonogramem Pracy Świetlicy).

4. Wychowawcy świetlicy pracują w oparciu o opracowany przez nich
i zatwierdzony przez dyrektora placówki plan pracy.

5. Prowadzona jest następująca dokumentacja: regulamin świetlicy, regulamin stołówki, harmonogram pracy świetlicy, plan pracy, dzienniki zajęć.

6. Wychowawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających
w salach  świetlicy i jadalni.

7. Członkowie świetlicy szkolnej mają prawo do korzystania ze stołówki zgodnie
z obowiązującym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły regulaminem stołówki.

 
 
 


 

 

 

 

Owoce i Warzywa w Szkole

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 3 SP   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010