Zarządzenia Dyrekcji w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 19/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach z dnia 7 stycznia 2022 r. 
w sprawie organizacji zajęć w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186) zarządzam co następuje:

§1

  1. Od 31 stycznia 2022 r. zajęcia dla uczniów klas 1 – 4 organizowane są w Szkole w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych.
  2. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z ustalonym dla tego oddziału szczegółowym rozkładem dnia.

§2

  1. Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół na obszarze kraju organizacja zajęć w klasach 5 – 8 odbywa się w ramach kształcenia zdalnego, realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Kształcenie zdalne, realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia, a także z stosowaniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej szkoły i nauczycieli stanowiącymi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach z dnia 31.08.2020 r.

§3

W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły, o którym mowa w § 2, dla uczniów klasy VIII zapewnia się w Szkole konsultacje indywidualne / grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§4

Organizacja zajęć, o których mowa w § 1 oraz konsultacji, o których mowa w § 3, odbywa się zgodnie z procedurami funkcjonowania w czasie epidemii określonymi w zarządzeniu nr 2/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach z dnia  1 września 2021 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19 2021-2022 – kliknij, aby przeczytać

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19 2021-2022 – kliknij, aby przeczytać

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1 2020-2021 – kliknij, aby przeczytać