Regulamin świetlicy

Regulamin określa organizację i porządek pracy w Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

1. Czas pracy świetlicy w pełnym wymiarze wynosi 26 godzin tygodniowo.

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły podstawowej.

3. Zajęcia trwają od 7.00 do 16.00 ( zgodnie z Harmonogramem Pracy Świetlicy).

4. Wychowawcy świetlicy pracują w oparciu o opracowany przez nich i zatwierdzony przez dyrektora placówki plan pracy.

5. Prowadzona jest następująca dokumentacja: regulamin świetlicy, regulamin stołówki, harmonogram pracy świetlicy, plan pracy, dzienniki zajęć.

6. Wychowawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających w salach  świetlicy i jadalni.

7. Członkowie świetlicy szkolnej mają prawo do korzystania ze stołówki zgodnie z obowiązującym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły regulaminem stołówki.