Zebrania z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami (wywiadówka śródokresowa) odbędzie się wg następującego harmonogramu:

Harmonogram zebrań z Rodzicami