Drukuj
Wpisany przez admin   
Wtorek, 19 Czerwiec 2018 06:06

Rekrutacja uczestników projektu
 Placówka Wsparcia Dziennego
dla dzieci i młodzieży
w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

 Rekrutacja uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska odbywać się będzie w okresie od 18 czerwca   do 6 lipca 2018 r.
 Placówka Wsparcia dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie  9 Osi Priorytetowej-  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania
w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD).

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI
DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI SKŁADAJĄC:

FORMULARZ REKRUTACJI
ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH  SYTUACJĘ RODZINNĄ
(OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)
Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

- w sekretariatach szkół podstawowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
- w  MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 18 czerwca – 6 lipca 2018 r. w godzinach
od 8:00 do 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin

Załącznik